Politica de cookie

Pentru a personaliza si imbunatati experienta dumneavoastra pe site-ul nostru,ski-instructor.ro utilizeaza fisiere de tip cookie.Prin continuarea navigarii pe site sau prin apasarea butonului” Am inteles” sunteti de accord cu stocarea cookie-urilor primare si terte.Mai multe informatii gasiti in sectiunea Politica de confidentialitate/Politica de cookie

Politica de cookie

Informa?iile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cuno?tin?? utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea ?i administrarea „cookie”-urilor utilizate de site-ul nanskiclub.ro. De asemenea, sunt prezente ?i câteva linkuri utile legate de acest subiect. În cazul în care ave?i nevoie de mai multe informa?ii, ?i ele nu se reg?sesc mai jos, ne pute?i contacta la: office@nanschiclub.ro.

Te rug?m s? cite?ti cu aten?ie informa?iile care urmeaz?:

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experien?? mult mai bun? de navigare ?i servicii adaptate nevoilor ?i interesului fiec?ruia. În ceea ce numim „web 2.0”, „cookie”-urile joac? un rol important în facilitarea accesului ?i livr?rii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucur? pe internet, cum ar fi:

Personalizarea anumitor set?ri precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprim? anumite pre?uri sau tarife, p?strarea op?iunilor pentru diverse produse (m?suri, alte detalii etc.) în co?ul de cump?r?turi (?i memorarea acestor op?iuni) – generându-se astfel flexibilitatea „cosului de cump?r?turi” (accesarea preferin?elor vechi prin accesarea butonului „înainte” ?i „înapoi”)

Cookie-urile ofer? de?in?torilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de c?tre utilizatori, astfel încât s? le poata face ?i mai eficiente ?i mai accesibile pentru utilizatori.

Permit aplica?iilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri s? fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experien?? de navigare mai valoroas?, mai util? ?i mai pl?cut?.

Îmbun?t??esc eficienta publicit??ii online.

Ce este un „cookie”?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut ?i ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur ?i simplu „cookie”) este un fi?ier de mici dimensiuni, format din litere ?i numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaz? Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitara emis? de c?tre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) ?i este complet „pasiv” (nu con?ine programe software, viru?i sau spyware ?i nu poate accesa informa?iile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 p?r?i: numele ?i con?inutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existen?? a unui cookie este determinat?; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicit? informa?ii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate ?i, în cele mai multe cazuri, nu identific? personal utilizatorii de internet.

Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta s? le memoreze pân? când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul log?rii/delog?rii pe un cont de webmail sau pe re?ele de socializare)

Cookieuri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (?i, în general, depinde de durata de via?? prestabilit? pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ ?i pe cele plasate de un alt website decat cel pe care îl viziteaz? utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de „third party cookies” (cookieuri plasate de ter?i) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât s? fie livrat? publicitate cât mai relevant? pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie con?ine informa?ii care fac leg?tur? între un web-browser (utilizatorul) ?i un web-server anume (website-ul). Dac? un browser acceseaz? acel web-server din nou, acesta poate citi informa?ia deja stocat? ?i reac?iona în consecin??. Cookie-urile asigura userilor o experien?? pl?cut? de navigare ?i sus?in eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex. – preferin?ele în materie de confiden?ialitate online, op?iunile privind limba site-ului, co?uri de cump?r?turi sau publicitate relevan??.

Care este durata de via?? a unui cookie?

Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de via?? a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singur? sesiune (session cookies) ?i nu mai sunt re?inute odat? ce utilizatorul a p?r?sit website-ul ?i unele cookie-uri sunt re?inute ?i refolosite de fiecare dat? când utilizatorul revine pe acel website („cookie-uri permanente”). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi ?terse de un utilizator în orice moment prin intermediul set?rilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de ter?i?

Anumite sec?iuni de con?inut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor ter?e p?r?i/ furnizori (ex: news box, un video sau o reclam?). Aceste ter?e p?r?i pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului ?i ele se numesc „third party cookies” pentru c? nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii ter?i trebuie s? respecte de asemenea legea în vigoare ?i politicile de confiden?ialitate ale de?in?torului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de c?tre acest site

O vizit? pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 •          Cookie-uri de performan?? a site-ului
 •          Cookie-uri de analiz? a vizitatorilor
 •          Cookie-uri pentru geotargetting
 •          Cookie-uri de înregistrare
 •          Cookie-uri pentru publicitate
 •          Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate
 •          Aceste cookie-uri pot proveni de la ter?i.

Cookie-uri de performan??

Acest tip de cookie re?ine preferin?ele utilizatorului pe acest site, a?a încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Exemple:

 •          set?rile volumului pentru video player
 •          vitez? de video streaming cu care este compatibil browserul
 •          Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare dat? când un utilizator viziteaz? acest site softul de analytics furnizat de o ter?? parte genereaz? un cookie de analiz? a utilizatorului. Acest cookie ne spune dac? a?i mai vizitat acest site pân? acum. Browserul ne va spune dac? ave?i acest cookie, iar dac? nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaz? ?i cât de des o fac.Atât timp cât nu sunte?i înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dac? sunte?i înregistrat putem ?ti, de asemenea, detaliile pe care ni le-a?i furnizat, cum ar fi adresa de e-mail ?i username-ul – acestea fiind supuse confiden?ialit??ii ?i prevederilor din Termeni ?i Condi?ii, Politic? de confiden?ialitate precum ?i prevederilor legisla?iei în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargeting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de c?tre un soft care stabile?te din ce ?ar? proveni?i. Este complet anonim ?i este folosit doar pentru a targeta con?inutul – chiar ?i atunci când sunte?i pe pagin? noastr? în limba român? sau în alt? limba primi?i aceea?i reclam?.

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când va înregistra?i pe acest site, gener?m un cookie care ne anun?? dac? sunte?i înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arat? contul cu care sunte?i ingregistrat ?i dac? ave?i permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite s? asociem orice comentariu pe care îl posta?i pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Dac? nu a?i selectat „p?streaz?-m? înregistrat”, acest cookie se va ?terge automat când ve?i închide browserul sau calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri ne permit s? afl?m dac? a?i vizualizat sau nu o reclam? online, care este tipul acesteia ?i cât timp a trecut de când a?i v?zut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim ?i pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookieuri apar?inând unei ter?e p?r?i, pentu o mai bun? targetare a publicit??ii, pentru a arat? de exemplu reclame despre vacan?e, dac? utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacan?e. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaz? informa?ii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, set?m cookie-uri anonime ?i prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoa?te c? vizitator al acelui site dac? ulterior ve?i vizit? site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazat? pe aceast? informa?ie.

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

O mare parte din publicitatea pe care o g?si?i pe acest site apar?ine ter?elor p?r?i. Unele dintre aceste p?r?i folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiz? cât de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori la aceea?i reclam?.Companiile care genereaz? aceste cookie-uri au propriile politici de confiden?ialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor ter?e p?r?i pot fi folosite pentru a va arat? publicitatea targeta ?i pe alte site-uri, bazându-se pe navigarea dvs pe acest site.

Alte cookie-uri ale ter?elor p?r?i

Pe unele pagini, ter?ii pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urm?ri succesul unei aplica?ii, sau pentru a customiza o aplica?ie. Datorit? modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum ter?ele p?r?i nu pot accesa cookie-urile de?inute de acest site. De exemplu, când distribui?i un articol folosind butonul pentru re?elele sociale aflat pe acest site, acea re?ea social? va înregistra activitatea dvs.

Ce tip de informa?ii sunt stocate ?i accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile p?streaz? informa?ii într-un fi?ier text de mici dimensiuni care permit unui website s? recunoasc? un browser. Webserverul va recunoa?te browserul pân? când cookie-ul expir? sau este ?ters. Cookie-ul stocheaz? informa?ii importante care îmbun?t??esc experien?? de navigare pe Internet (ex: set?rile limbii în care se dore?te accesarea unui site; p?strarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; p?strarea produselor în co?ul de cump?r?turi).

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezint? punctul central al func?ionarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experien?e de navigare prietenoase ?i adaptat? preferin?elor ?i intereselor fiec?rui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. xRefuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamn? c? nu ve?i mai primi publicitate online – ci doar c? aceast? nu va mai putea ?ine cont de preferin?ele ?i interesele dvs, eviden?iate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuin??ri importante ale cookieurilor (care nu necesit? autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 •          Con?inut ?i servicii adaptate preferin?elor utilizatorului – categorii de ?tiri, vreme, sport, h?r?i, servicii publice ?i guvernamentale, site-uri de entertainment ?i servicii de travel.
 •          Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – re?inerea parolelor, preferin?ele de limba (ex: afi?area rezultatelor c?ut?rilor în limba Român?).
 •          Re?inerea filtrelor de protec?ie a copiilor privind con?inutul pe Internet (op?iuni family mode, func?ii de safe search)
 •          Limitarea frecven?ei de difuzare a reclamelor – limitarea num?rului de afi??ri a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 •          Furnizarea de publicitate mai relevan?? pentru utilizator.
 •          M?surarea, optimizare ?i caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de con?inut este vizualizat ?i modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de c?utare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaz? aceste analize a utiliz?rii lor pentru a îmbun?t??i site-urile în beneficiul userilor.

Securitate ?i probleme legate de confiden?ialitate

Cookieurile NU sunt viru?i! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alc?tuite din buc??i de cod a?a c? nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecin??, nu se pot duplic? sau replic? pe alte re?ele pentru a se rula sau replic? din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste func?ii, nu pot fi considerate viru?i.

Cookie-urile pot fi totu?i folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaz? informa?ii despre preferin?ele ?i istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât ?i pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite c? o form? de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt con?tiente de acest fapt ?i în mod constant marcheaz? cookie-urile pentru a fi ?terse în cadrul procedurilor de ?tergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate set?ri de confiden?ialitate care furnizeaz? diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate ?i ?tergere automat? dup? ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protec?ia identit??ii este foarte valoroas? ?i reprezint? dreptul fiec?rui utilizator de internet, este indicat s? se ?tie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru c? prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informa?ii între browser ?i website, dac? un atacator sau persoan? neautorizat? intervine în parcursul de transmitere a datelor, informa?iile con?inute de cookie pot fi interceptate. De?i foarte rar, acest lucru se poate întâmpl? dac? browserul se conecteaz? la server folosind o re?ea necriptata (ex: o re?ea WiFi nesecurizat?).

Alte atacuri bazate pe cookie implic? set?ri gre?ite ale cookieurilor pe servere. Dac? un website nu solicit? browserului s? foloseasc? doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceast? vulnerabilitate pentru a p?c?li browserele în a trimite informa?ii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaz? apoi informa?iile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important s? fi?i aten?i în alegerea metodei celei mai potrivite de protec?ie a informa?iilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigur? ?i responsabil?, bazat? pe cookies

Datorit? flexibilit??ii lor ?i a faptului c? majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri ?i cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai r?spândite ?i utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo ?i altele. Iat? câteva sfaturi care va pot asigura c? nevigati f?r? griji îns? cu ajutorul cookieurilor:

 •          Particulariza?i-va set?rile browserului în ceea ce prive?te cookie-urile pentru a reflect? un nivel confortabil pentru voi al securit??ii utiliz?rii cookie-urilor
 •          Dac? nu va deranjeaz? cookie-urile ?i sunte?i singur? persoan? care utilizaeaza computerul, pute?i seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare ?i al datelor personale de acces.
 •          Dac? împ?r?i?i accesul la calculator, pute?i lua în considerare setarea browserului pentru a ?terge datele individuale de navigare de fiecare dat? când închide?i browserul. Aceast? este o varianta de a accesa site-urile care plaseaz? cookieuri ?i de a ?terge orice informa?ie de vizitare la închiderea sesiunii navigare.

Instala?i-va ?i updata?i-va constant aplica?ii antispyware.

Multe dintre aplica?iile de detectare ?i prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedic? browserul de la a accesa website-uri care ar putea s? exploateze vulnerabilit??ile browserului sau s? descarce software periculos. Asigura?i-va c? ave?i browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaz? exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni ?i nu pot fi evitate dac? dori?i s? va bucura?i de acces pe cele mai bune ?i cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau interna?ionale. Cu o în?elegere clar? a modului lor de operare ?i a beneficiilor pe care le aduc, pute?i lua m?surile necesare de securitate astel încât s? pute?i naviga cu încredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea ?i refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat ?i folosit. De asemenea, refuzul de a accept? cookie-uri nu înseamn? c? nu ve?i mai primi/vedea publicitate online.

Este posibil? setarea din browser pentru c? aceste cookie-uri s? nu mai fie acceptate sau po?i seta browserul s? accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dac? nu e?ti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea las? comentarii.

Toate browserele moderne ofer? posibilitatea de a schimb? set?rile cookie-urilor. Aceste set?ri se g?sesc de regul? în “op?iuni” sau în meniul de “preferin?e” al browserului t?u.

Pentru set?rile cookie-urilor generate de ter?i, pute?i consulta ?i site-ul: youronlinechoices.com